IPIT Populær Vitenskap Presentasjon

Norge har en økende etterspørsel etter IT-fagfolk. Til tross for positive karrieremuligheter velger ikke mange unge studenter en karriere innen2 IT, på grunn av manglende bevissthet eller fordommer mot IT-yrket. Parallelt med det økende behovet for IT-personell er kontinuerlig utvikling i ferdighetssettet som oppnås av innovasjoner i banebrytende teknologier. Hvordan kan man øke attraktiviteten til å velge en karriere i IT for de unge? Og hvordan fremme Norges aktive deltakelse i den globale utviklingen av kunnskap innen informasjonsteknologi? Dette er noen av de viktigste utfordringene som skal håndteres.
IPIT (internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning innen informasjonsteknologi) har til hensikt å utvikle et høyt synlig internasjonalt konsortium, bestående av verdens ledende institusjoner på området, for å dele beste praksis, bygge og styrke faglig samarbeid innen informasjonsteknologi. IPIT skal bygge videre på resultater fra SFU senter for fremragende utdanning Excited ved Institutt for Datateknologi og Informatikk på NTNU og styrke deres oppdrag for å sette Norge i spissen for nyskapende og internasjonal IT-forskning og utdanning. Professor Letizia Jaccheri er leder for IPIT prosjektet.
IPITs internasjonale partnere er University of Michigan (USA), Tsinghua University (Kina) og Nanjing University (Kina). Partnerskapet varer i tre år. Gjennom gjensidig utveksling av studenter og akademiske ansatte, med co-veiledning av master- og doktorgradsstudenter, workshops og møter, vil IPIT bidra til å fremme felles utvikling, styrke unike og etterspurte kunnskaper, og øke global forståelse for grunnleggende utfordringer innen forskning og utdanning. Samarbeidet vil gi studenter og akademisk ansatte på begge sider et bredt spekter av nye muligheter for å oppnå nyskapende forskning.

IPIT vil bidra til:
a) En langsiktig tilnærming for å styrke internasjonalisering av bachelor-, master-, doktorgradsstudenter;
b) Intensivering av internasjonal forskning innen IT, med spesielt fokus på programvareutvikling og IT-utdanning
vil IPIT oppnå følgende mål:
1) Etablere bærekraftig, langsiktig, strategisk forskning og partnerskap for utdanning med de internasjonale partnerne for å øke synergien og minimere kontorarbeid
2) Øke kvaliteten og populariteten til IDI internasjonale tilbud på Master-nivå og øke antall innkommende studenter
3) Øke antall utgående NTNU-studenter med et endelig mål om 40%
4) Sterkere samarbeid mellom forskere og utdannings – studenter må bli mer oppmerksomme på forskningsprosesser ved å fungere som unge forskere og ta del i eksperimenter.

Gjennom sitt første år har IPIT-prosjektet hatt mange hendelser. Et klart høydepunkt for IPIT i år var kick-offmøtet. Fra 4. til 6. juni fant møtet sted i Trondheim og Ålesund. En gruppe studenter, forskere, professorer og administrativt ansatte fra NTNU og partneruniversitetene presenterte sin forskning og satte dagsorden for de kommende to årene med forskning og samarbeid. Professorene tok også tid til å bli kjent med master- og doktorgradsstudenter for å dele sin kompetanse og erfaring med neste generasjon forskere. Gjennom kick-off-møtet har IPIT etablert som et første skritt et stabilt konsortium av eliteuniversiteter mellom Norge, Kina og USA. Videre forskningsmøter i USA og Kina med fokus på Software Engineering og Computer Science Education vil bidra til å styrke samarbeidet mellom institusjonene.

IPIT Popular Science Presentation

IPIT Popular Science Presentation
Norway has a growing demand for Information Technology (IT) professionals. Despite positive career prospects, many young students do not choose a career in IT, due to lacking awareness or prejudice towards the IT profession. Parallel to the increasing need for IT personnel, there is a continuous evolution in the skill-set brought about by innovations in cutting-edge technologies. How to increase the attractiveness of pursuing a career in IT for the young people? And how to promote Norway’s active participation in the global development of knowledge in information technology? These are some of the primary challenges to be tackled.
IPIT (International Partnerships for excellent education and research in Information Technology) aims at developing a highly visible international consortium, composed of world’s leading institutions in the area, in order to share best practices, build and strengthen academic cooperation in information technology. IPIT will build on top of the SFU Centre for Excellent IT Education (Excited) at Computer Science Department of NTNU and reinforce SFU’s mission to put Norway in the forefront of innovative and international IT research and education. Professor Letizia Jaccheri is leader of the IPIT project.
IPIT’s international partners are University of Michigan (USA), Tsinghua University (China) and Nanjing University (China). The partnership will last for three years. Through mutual exchange of students and academic staff, co-supervision of master and PhD students, workshops and meetings, IPIT will contribute to advancing mutual development, enhancing unique and sought-after knowledge, and enriching global understanding of IT research and education fundamental challenges. The collaboration will provide students and academic staff on both sides a wide range of new opportunities for accomplishing innovative research.

IPIT will contribute to:
a) A long-term approach to strengthen internationalization of bachelor, master, PhD students;
b) Intensification of international research in IT, with a specific focus on Software Engineering and IT education research
IPIT will achieve the following objectives:
1) Establish sustainable long term strategic research and education partnerships with the international partners to increase synergy and minimize clerical work
2) Increase quality and popularity of IDI international offers at Master level and increase the number of incoming students
3) Increase the number of outgoing NTNU students with the final goal to reach 40%
4) Stronger connection between research and education – students need to become more aware of research processes by acting as young researchers and to be part of experiments.

Throughout its first year, IPIT project has had many events. A definite highlight for the IPIT this year was the kick-off meeting. From 4 to 6 June, the kick-off meeting took place in Trondheim and Ålesund. A group of students, postdoctoral fellows, professors, and administrative staff from NTNU and the partner universities presented their research and set the agenda for the coming two years of research and collaboration. The professors also took time to interact with master and doctoral students to share their expertise and experience with the next generation of scholars. Through the kick-off meeting, IPIT has established as an initial step a stable consortium of elite universities between Norway, China and US. Further research meetings in US and China with focus on Software Engineering and Computer Science Education will help in strengthening the collaboration among the institutions.

IPIT Event for Students and Employees 5.3

Registration

Program and Information

IPIT

International Partnership in Information Technology

  • NTNU
  • Tsinghua University, Beijing, China
  • Nanjing University, Nanjing, China
  • University of Michigan, USA

Info. meeting of the project and fellowships for students for travelling abroad

When:  March 5, 2018 (16.00 -18.00)

Where: Realfagbygget R7

Coffee, Tea, and Chinese tapas

          Registration https://ipit.network/